Libíč – Roveň – rekonstrukce výtlačného přivaděče

V Libíči, jež je místní částí města Český Dub, provádíme rekonstrukci poruchového přivaděče pitné vody z roku 1972.

V uvedené lokalitě se nachází poruchový výtlačný přivaděč pitné vody z roku 1972. Řad vykazuje korozi, která se začíná projevovat poruchami. Z uvedených technických důvodů SVS rozhodla o provedení rekonstrukce výtlačného přivaděče v délce 3 745 metrů.

Předmětem rekonstrukce je výtlačný přivaděč v celé jeho délce. Výtlačný přivaděč vychází z ČS Libíč a prochází volnou převážně polní tratí v k.ú. Libíč, Březová u Všelibic a Všelibice.

Rekonstrukce bude provedena v trase stávajícího potrubí. Potrubí je uloženo v hloubce 1,5 – 2,5 m. Vyměněno bude stávající poruchové ocelové potrubí 400 za potrubí LTH DN 400 s pokládkou v otevřeném výkopu. Dva podchody silnice III. třídy jsou navrženy uložením nového potrubí do stávajících chrániček.

Po dobu stavby bude ČS Libíč (hlavní čerpadla) odstavena z provozu a provizorní zásobení VDJ Kobyly a spotřebišť Libíč, Loukovičky, Bohumileč bude zajištěno ATS, která bude pro tyto účely dočasně zřízena ve strojovně ČS Libíč. Zásobení spotřebiště Březová, které je připojené na předmětný přivaděč.

Stavba byla zahájena v únoru loňského roku a bude dokončena do 31. prosince 2023. Celkové uznatelné náklady na stavbu jsou ve výši 79 849 000 Kč, z toho příspěvek Ministerstva zemědělství činil 39 925 000 Kč (50 %) z Programu 129402 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“.

odkaz: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/libic-roven-rekonstrukce-vytlacneho-privadece.html

 

 

VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče

Mezi obcemi Michalovice a Libochovany proběhla v letech 2019–2021 výměna úseku starého ocelového přivaděče za nový litinový v délce 6 009 metrů, jehož prostřednictvím je zásobováno téměř 110 tisíc obyvatel.

Původní vodovodní přivaděč mezi vodojemem Michalovice a armaturní šachtou Libochovany na pravém břehu Labe byl tvořen potrubím z oceli DN 900 a DN 800. Tento přívodní řad byl v provozu od roku 1972. Materiál byl již na hranici životnosti, potrubí vykazovalo značné opotřebení (koroze, zeslabení materiálu), kvůli kterému docházelo k častým haváriím a poruchám. Proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Rekonstruovaný úsek je veden z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad Labem a slouží k zásobování krajského města.

Stavba byla navržena jako rekonstrukce stávajícího přivaděče výměnou starého ocelového potrubí DN 800 a DN 900 za nové potrubí z tvárné litiny DN 600. Výměna potrubí byla řešena pokládkou do výkopu, včetně kompletní výměny podsypu a obsypu potrubí.

Celkové uznatelné náklady na stavbu realizovanou v letech 2019-2022 činily 129 951 000 Kč, z toho příspěvek Ministerstva zemědělství byl ve výši 77 971 000 Kč  z Programu 129402  ,, Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody “. 

 odkaz: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vdj-michalovice-as-libochovany-rekonstrukce-privadece.html

 

Unikátní výměna přivaděče pitné vody nad hladinou Labe

Lidé, kteří cestují z Litoměřic nebo z Lovosic do Ústí nad Labem, ať už jedou vlakem, po silnici, nebo po řece, nemohou bez povšimnutí minout stavbu mezi Prackovicemi a Libochovany. Přes 200 metrů dlouhé modré potrubí, které je zavěšeno dvacet metrů nad hladinou Labe, přivádí do krajského města pitnou vodu. V těchto dnes se ale jeho barva mění a místo modrého akvaduktu bude k vidění stříbrný. Severočeská vodárenská společnost totiž provádí rekonstrukci dalšího úseku páteřního přivaděče pitné vody pro Ústí nad Labem. Jedná se tak bezesporu o adrenalinový zážitek pro pracovníky zhotovitele. (Z tisku v r. 2021).

Až do nedávna byly nad řekou zavěšeny dva vodovodní řady z oceli v profilu DN 600 mm. Padesátiletý vodovod byl ve špatném stavu, zejména kvůli korozi, která se začínala významně projevovat poruchami. Na obou stranách břehu řeky jsou armaturní komory. Stropní konstrukce komor vykazovaly silnou degradaci betonu vč. koroze obnažené výztuže. Proto bylo přikročeno k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 231,6 metrů.

 Tato stavba navázala na dokončenou rekonstrukci přivaděče v úseku mezi obcemi Michalovice a Libochovany, kdy došlo k výměně původního starého ocelového přivaděče za nový litinový v délce 6 009 metrů.

Rekonstrukce proběhla tak, že se na mostní konstrukci montovalo pouze jedno potrubí, a to do středu mostní konstrukce. Pro nový přivaděč bylo použito potrubí z oceli v profilu DN 600 mm, s cementovou výstelkou uvnitř a s vnější tepelnou izolací a oplechováním. Vertikální části potrubí do armaturních komor je z nerezové oceli. Na mostě byly dále zřízeny dvě revizní lávky z každé strany vodovodu. Zároveň se rekonstruovaly obě armaturní komory. Stávající degradované stropní konstrukce byly vybourány a nahrazeny novými stropy.

Stavba probíhala od jara do podzimu 2021. Celková cena díla byla 26,9 mil. Kč bez DPH.

odkaz: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/libochovany-premosteni-labe-rekonstrukce-vodovodu.html

 

VDJ Pšov – VDJ Čeradice – rekonstrukce přivaděče

V Čeradicích probíhá rekonstrukce přívodního řadu z roku 1967 a současně bude proveden zásobní řad směrem k obci Pšov.

V uvedené lokalitě se nachází přívodní řad mezi vodojemy Pšov a Čeradice. Jedná se o ocelový přívodní řad DN 300 mm, DN 400 mm, azbestocementový DN 300 mm a litinový řad DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1967. Ocel je za hranicí své životnosti, potrubí vykazuje značné opotřebení, korozi. Na oceli a litině dochází k usazování železa a manganu na stěnách potrubí. Azbestocementový řad má atypický průměr a je za hranicí své životnosti.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce přívodního řadu v celkové délce 6 796,7 metrů a zásobního řádu v celkové délce 513,7 metrů.

Jedná se o rekonstrukci úseku od vodojemu Pšov do vodojemu Čeradice. Přivaděč (větev z AC potrubí DN 300 mm) – Řad 1 v celém úseku mezi vodojemem Pšov a vodojemem Čeradice bude rekonstruován na potrubí TLT s ochrannou vrstvou z cementové malty (OCM/ZMU) DN 300 mm PN 16. Při dvojím křížení se silnicí I/27 bude potrubí zataženo do dvou stávajících chrániček. Při trojím křížení vodních toků budou obnoveny tři chráničky. Dále musí být rekonstruován zásobní řad směrem k obci Pšov, jelikož po provedení rekonstrukce přivaděče již nebude možné využívat pro tento účel část potrubí AC DN 300 mm.

Stavba byla zahájena v červenci 2023 a podle smlouvy o dílo má být dokončena do 31. prosince 2024. Její cena činí 125 mil. Kč bez DPH.

odkaz: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/vdj-psov-vdj-ceradice-rekonstrukce-privadece.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy infrastruktury 100 milionů korun. Jde o rekordní číslo za mnoho posledních let v historii zlínských vodáren. VaK Zlín kontinuálně zvyšuje objem investičních prostředků, které vkládá do obnovy infrastruktury. Pro rok 2021 má naplánováno investovat 100 milionů korun. Prostředky se rozdělí mezí více než 40 projektů - cca 40 milionů korun do pitné vody, 30 milionů do odpadní vody a zbývajících 30 milionů půjde na technologie a případné neplánovaně vynucené investice. Číst dál: VaK Zlín získal první dotaci a do infrastruktury letos investuje 100 milionů

 

Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na vodojemu Bohuslavice

 V červnu tohoto roku byla dokončena stavba, jejíž hlavním důvodem bylo zvýšení akumulačního objemu 1 000 m3 stávajícího vodojemu v Bohuslavicích nad Metují. Ten byl původně postaven v roce 1991 a jeho význam spočíval v tom, že z něho bylo zásobeno 16 obcí východní části okresu Hradec Králové. Voda do něho byla přiváděna jak z podzemního zdroje Lt – 4, ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., tak z přívodního vodovodního řadu z náchodska se zdrojem z Polické křídové pánve. V roce 1991 došlo k propojení skupinových vodovodů Náchod a Hradec Králové a tento rok lze považovat za počátek Vodárenské soustavy východní Čechy.

Po 30 letech provozu vodojemu bylo nutné zvýšit objem zásobního jeho prostoru o 50 % a kompletně jej zmodernizovat. V březnu 2022 byla zahájena stavba „Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na vodojemu Bohuslavice“, jejíž předmětem byla přístavba nové akumulační nádrže o objemu 500 m3 a celková rekonstrukce a modernizace vodojemu. Nová nádrž o objemu je zvenku obezděna betonovým zdivem s přírodním štípaným povrchem a tepelnou izolací. Mezi původní a novou komorou je třípodlažní armaturní prostor, ve kterém je umístěna strojní a elektro technologie. Informace z vodojemu jsou v reálném čase přenášeny na řídicí dispečerské pracovitě do Hradce Králové. Objekt je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob moderními technickými prostředky. Celkový zásobní objem vodojemu je nyní 1 500 m3. Průměrné proteklé množství vodojemem za den je 5 500 m3, což přibližně představuje množství pitné vody pro 55 tisíc obyvatel.

Celkové náklady stavby činily 72, 93 mil. Kč bez DPH. Na jejich úhradu poskytlo Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši 50,63 mil. Kč (70 %). Zbylá část, 22,26 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů.

 Stavba byla zkolaudována 15. srpna 2023 a téhož dne uvedena do trvalého provozu.

 

 

 

Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody

 V březnu 2023 byla dokončena sanace přívodního řadu surové vody z řeky Orlice do úpravny vody v Hradci Králové. Po technické stránce se jednalo o vtažení pryskyřicí nasycené vložky do stávajícího potrubí metodou inverzního rukávce v délce 780 m a průměru 800 mm. Původní betonové potrubí bylo položeno na počátku šedesát let minulého století a vykazovalo již vysoký stupeň netěsnosti. Jeho renovací je tak zajištěn bezvadný přívod surové vody na úpravnu a zvýšena zabezpečenost v dodávkách pitné vody na Vodárenské soustavě východní Čechy. Realizací stavby byla dokončena poslední etapa obnovy a intenzifikace tohoto zařízení, jehož výrobní kapacita činí dnes 250 litrů za vteřinu. Úpravna vody pokrývá v průměru 20 % celkové spotřeby vody v královéhradeckém regiónu, přičemž její kapacita je při výpadku jiných zdrojů schopna zabezpečit až 60 % potřeby vody.

 Celkové náklady stavby činily 22,33 mil. Kč bez DPH. Na jejich úhradu poskytlo Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši 11,16 mil. Kč (50 %). Zbylá část, 11,18 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů.

Stavba byla dokončena 28. března 2023 a téhož dne uvedena do trvalého provozu.

 

 Ing. Pavel Loskot

technicko-provozní náměstek

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

 Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

 

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájí k 1. listopadu 2020 rekonstrukci úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Jejím předmětem bude rozšíření její výrobní kapacity ze současných 150 na 250 litrů za sekundu.Toto opatření je nezbytné provést z důvodu zvýšení zabezpečenosti v dodávkách pitné vody pro obyvatele a průmysl okresu Hradec Králové. Číst dál: Další vlna modernizace úpravny vody v H.Králové posílí její kapacitu
Sdružení Vírský oblastní vodovod (VOV, s.m.o.) v loňském roce přistoupilo k plánované obnově přivaděče, který je součástí komplexu Brněnské vodárenské soustavy, která zásobuje vodou více jak 550 tis. obyvatel. Obnovu se podařilo realizovat za pouhý rok. Slavnostní spuštění nového přivaděče zahájí ministr zemědělství Miroslav Toman. Číst dál: Voda pro Brněnsko: Vírský oblastní vodovod se za jediný rok dočkal obnovy
Speciální hydraulicky poháněný razicí štít Ludmila je připravený udělat místo pro nové potrubí shybky pod Labem v Obříství. Dodavatelská firma jej umístila na staveniště a před startem jeho práci požehnal místní římskokatolický kněz.Vyhloubením tunelu pod řekou začne dlouho očekávaná rekonstrukce tohoto úseku vodovodu, kterým denně proteče až 30 milionů litrů pitné vody. Bezvýkopovou technologii zvolily Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM) jako v podstatě jedinou možnou. Číst dál: Vodovod pod řekou zahloubí unikátní razicí štít Ludmila