Sdružení Vírský oblastní vodovod (VOV, s.m.o.) v loňském roce přistoupilo k plánované obnově přivaděče, který je součástí komplexu Brněnské vodárenské soustavy, která zásobuje vodou více jak 550 tis. obyvatel. Obnovu se podařilo realizovat za pouhý rok. Slavnostní spuštění nového přivaděče zahájí ministr zemědělství Miroslav Toman. Vodárenský systém Vírského oblastního vodovodu, který je spolu s Březovským vodovodem dnes páteřním systémem pro dodávky vody pro Brno a okolí, byl uveden do provozu před 21 lety. Tato soustava potřebuje ročně přibližně 30 mil. m3 vody, což je v přepočtu 950 l/s. Soustava je tvořena vodojemy, čerpací stanicí, tlakovými štolami a trubními přivaděči včetně úpravny vody Švařec. Vlastní obnova spočívala ve výměně stávajícího potrubí Hobas za potrubí z tvárné litiny, které je opatřeno vnější těžkou ochranou, z důvodu korozního prostředí. „Strategie způsobu zásobování pitnou vodou brněnské aglomerace se od roku 2019 výrazně změnila s ohledem na nízký stav podzemních vod na vodním zdroji Březová. Vírská přehrada se tak stává zásadnějším prvkem celé soustavy. Díky tomuto déletrvajícímu suchu, kdy je dynamika doplňování vody velmi pomalá, se zavádějí adaptační opatření složené z řady projektů, které mají zajistit zásobování pitnou vodou. Voda z přehrady je důležitá také při kvalitativní homogenizaci vody, kdy se tvrdší voda z Březovského přivaděče míchá s vodou z Vírského přivaděče,“ říká Vladimír Šmerda předseda představenstva VOV, s.m.o. „Propojení vodovodních soustav a rekonstrukce páteřních vodovodů patří mezi naše priority, na kterých od loňského roku intenzivně pracujeme. Rozsáhlé akce, které se dějí nejen v Brně, ale i na dalších místech republiky umožní v kritických situacích, tedy například v suchých obdobích, distribuovat pitnou vodu do míst, kde jí je momentální nedostatek. V České republice se sucho totiž projevuje místně, to znamená, že typickým problémem v suchém období je nedostatek vody v konkrétním území. Propojené vodovodní soustavy umožní tento krátkodobý výpadek nahradit vodou z jiného regionu,“ vysvětluje ministr zemědělství Miroslav Toman. Samotná rekonstrukce vírského přivaděče byla zahájena v srpnu 2020 a dokončena i přes nepříznivé klimatické podmínky v květnu 2021. „Obnovu potrubí jsme naplánovali na etapy. První etapu rekonstrukce přivaděče na úseku Štěpánovice, Čebín v délce 390 m jsme nyní dokončili. Zde v minulosti docházelo k závažným haváriím, při kterých docházelo k velkým ztrátám úniku pitné vody až 40 tis. m.3 Pro ilustraci, denní spotřeba vody města Brna je cca 70 tis. m3. Takovéto havárie či dlouhodobé odstávky mohou mít závažné dopady v oblasti zásobování pitnou vodou pro obyvatele Brna a širokého okolí.“ dodává Vladimír Šmerda předseda představenstva VOV, s.m.o. Místo stavby se nachází západně od Městyse Drásov ve vzdálenosti cca 100 m od nejbližší zástavby. Jedná se o území polí, která jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. V době rekonstrukce byl proveden takzvaný obtok z ocelového potrubí, které bylo položeno na povrchu a sloužilo k dodávce pitné vody do Brněnské vodárenské soustavy po celou dobu rekonstrukce. Nyní je už potrubí demontováno a uloženo k dalšímu použití pro další plánované etapy obnovy. VOV, s.m.o. plánuje urychlení obnovy i dalších částí trubních přivaděčů, jejichž technický stav představuje možná rizika v oblasti dodávek pitné vody. Data pod čarou: Více informací o plánovaných etapách naleznete na www.vov.cz Realizace projektu Obnova vodovodního přivaděče Štěpánovice-Čebín v úseku 25,284 až 25,739 km. I i II. etapa probíhá za finanční podpory Jihomoravského kraje. Celkové náklady na projektovou dokumentaci realizovanou v roce 2019 činily 1 860 000 Kč + DPH, z toho příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje činil 1 500 000 Kč. Celkové uznatelné náklady na stavbu realizovanou v letech 2020–2021 činily 69 382 878 Kč + DPH, z toho příspěvek Ministerstva zemědělství činil 48 567 000 Kč (70 %) z Programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.