Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na vodojemu Bohuslavice

 V červnu tohoto roku byla dokončena stavba, jejíž hlavním důvodem bylo zvýšení akumulačního objemu 1 000 m3 stávajícího vodojemu v Bohuslavicích nad Metují. Ten byl původně postaven v roce 1991 a jeho význam spočíval v tom, že z něho bylo zásobeno 16 obcí východní části okresu Hradec Králové. Voda do něho byla přiváděna jak z podzemního zdroje Lt – 4, ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., tak z přívodního vodovodního řadu z náchodska se zdrojem z Polické křídové pánve. V roce 1991 došlo k propojení skupinových vodovodů Náchod a Hradec Králové a tento rok lze považovat za počátek Vodárenské soustavy východní Čechy.

Po 30 letech provozu vodojemu bylo nutné zvýšit objem zásobního jeho prostoru o 50 % a kompletně jej zmodernizovat. V březnu 2022 byla zahájena stavba „Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na vodojemu Bohuslavice“, jejíž předmětem byla přístavba nové akumulační nádrže o objemu 500 m3 a celková rekonstrukce a modernizace vodojemu. Nová nádrž o objemu je zvenku obezděna betonovým zdivem s přírodním štípaným povrchem a tepelnou izolací. Mezi původní a novou komorou je třípodlažní armaturní prostor, ve kterém je umístěna strojní a elektro technologie. Informace z vodojemu jsou v reálném čase přenášeny na řídicí dispečerské pracovitě do Hradce Králové. Objekt je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob moderními technickými prostředky. Celkový zásobní objem vodojemu je nyní 1 500 m3. Průměrné proteklé množství vodojemem za den je 5 500 m3, což přibližně představuje množství pitné vody pro 55 tisíc obyvatel.

Celkové náklady stavby činily 72, 93 mil. Kč bez DPH. Na jejich úhradu poskytlo Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši 50,63 mil. Kč (70 %). Zbylá část, 22,26 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů.

 Stavba byla zkolaudována 15. srpna 2023 a téhož dne uvedena do trvalého provozu.

 

 

 

Vodárenská soustava východní Čechy – úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce přivaděče surové vody

 V březnu 2023 byla dokončena sanace přívodního řadu surové vody z řeky Orlice do úpravny vody v Hradci Králové. Po technické stránce se jednalo o vtažení pryskyřicí nasycené vložky do stávajícího potrubí metodou inverzního rukávce v délce 780 m a průměru 800 mm. Původní betonové potrubí bylo položeno na počátku šedesát let minulého století a vykazovalo již vysoký stupeň netěsnosti. Jeho renovací je tak zajištěn bezvadný přívod surové vody na úpravnu a zvýšena zabezpečenost v dodávkách pitné vody na Vodárenské soustavě východní Čechy. Realizací stavby byla dokončena poslední etapa obnovy a intenzifikace tohoto zařízení, jehož výrobní kapacita činí dnes 250 litrů za vteřinu. Úpravna vody pokrývá v průměru 20 % celkové spotřeby vody v královéhradeckém regiónu, přičemž její kapacita je při výpadku jiných zdrojů schopna zabezpečit až 60 % potřeby vody.

 Celkové náklady stavby činily 22,33 mil. Kč bez DPH. Na jejich úhradu poskytlo Ministerstvo zemědělství dotaci ve výši 11,16 mil. Kč (50 %). Zbylá část, 11,18 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů.

Stavba byla dokončena 28. března 2023 a téhož dne uvedena do trvalého provozu.

 

 Ing. Pavel Loskot

technicko-provozní náměstek

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

 Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové