Oprava shybky pod korytem Labe zajistí, že pitná voda pro Kladno už nebude v ohrožení. Tímto vodovodním přivaděčem denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku. „Shybka je vlastně zařízení, které umožňuje vodovodu projít pod nějakou překážkou, tady v tom případě pod Labem, pod řekou, která je poměrně veliká a hluboká. Takže ta shybka se zakládá na kótě 11 m pod terénem a má délku více než 140 m. Pro zajímavost, je to jediné zařízení, kde nám voda sama od sebe teče do kopce,“ vysvětluje Bohdan Soukup, technický ředitel Středočeských vodáren. Shybka tak funguje na principu spojených nádob. Tento přivaděč zásobuje Kralupsko, Kladensko a Slánsko, jedná se zhruba o dvě stě tisíc lidí. U Obříství na Mělnicku teď probíhá realizace díla za téměř 100 milionů korun. „Tohle je jedna z životně důležitých investic pro celé to území. Víme, že současný stav shybky je havarijní a snažili jsme se, aby se tato investice zrealizovala co nejdřív, abychom mohli v klidu spát. Aby se nikdy nestalo, že ráno lidi otevřou kohoutek a nic nepoteče,“ říká Martin Kupka, předseda Svazku měst a obcí VKM a starosta Líbeznic Obnova shybky je zařazena mezi první projekty, k jejichž částečnému financování se přihlásilo Ministerstvo zemědělství prostřednictvím nového dotačního titulu. Ten vznikl na základě debaty o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn, vedené mezi Asociací vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury a ministerstvem. „Musím poděkovat asociaci vlastníků, která vedla dlouhou debatu s Ministerstvem zemědělství a musím poděkovat ministru zemědělství, že po dlouhých jednáních stát vybral 7 projektů, a toto je jeden z těch projektů a my tak získáme padesátiprocentní financování této stavby,“ řekl Josef Živnůstek, ředitel VkM. Pro realizaci projektu byla zvolena poměrně neobvyklá technologie, jak vysvětluje Josef Živnůstek: „Stávající shybka je dvouramenná, jedno rameno je již zhavarované, a to druhé je ve špatném technickém stavu. Kdyby to druhé zhavarovala také, tak my nemáme řešení, jak vodu na Kladensko dostat. Význam je zcela zásadní a ta stavba bude unikátní. Shybky se většinou staví tak, že se splavují, udělá se zjednodušeně rýha do koryta řeky a splavuje se tam to vodovodní potrubí. V našem případě to nešlo z důvodu ochrany životního prostředí, nějaká evropsky významná lokalita na jednom břehu a také z požadavku, že nám nebylo dovoleno zastavit plavbu na Labi. Takže my to Labe budeme podvrtávat.“ Takzvaná miktoruneláž je příznivá mimo jiné i z hlediska minimálního záboru pozemků. „Na jednom břehu bude zřízena startovací jáma, na druhém koncová jáma a řízeným podvrtem bude poddolováno koryto řeky a do toho profilu bude zataženo ocelové potrubí, které bude zároveň sloužit jako chránička. Následně do toho bude zatažena dvojice litinových potrubí a mezikruží bude vyplněno výplňovou hmotou,“ vypočítává Ladislav Sommer, hlavní inženýr projektu, SWECO HYDROPROJEKT Příprava projektu trvala přibližně rok. „Podařilo se to díky připravenosti vodárenské společnosti VKM a provozní společnosti Středočeské vodárny. Já mám z toho velkou radost, protože tato akce je podpořena nejen naspořenými penězi investora, ale také penězi státu. Stát zařadil tuto stavbu mezi 7 velmi významných staveb, které mají sloužit ke zvládání sucha v rámci klimatického vývoje. Takže to je výborný signál, jednak, že stát tento typ staveb podporuje a zároveň důkaz, že vodárenství je na klimatickou změnu připraveno, má připravené projekty a je připraveno je realizovat,“ uvádí Vilém Žák, ředitel SOVAK. Obnova shybky u Obříství na Mělnicku potrvá patnáct měsíců.