Největší investiční akce v novodobých dějinách VAK Chrudim začíná. Vodárenská společnost zahájila první etapu rekonstrukce přivaděče Vodárenské soustavy východní Čechy (dále VSVČ) mezi prameništěm podzemní vody v Podlažicích a vodojemem ve Slatiňanech. I když během obnovy jedenácti kilometrů potrubí bude celý přivaděč mimo provoz, lidé to na dodávkách pitné vody nijak nepocítí. Na základě rozhodnutí představenstva společnosti byla, po doporučení hodnotící komise, k realizaci rekonstrukce přivaděče v 1. etapě vybrána společnost ZEPRIS s.r.o. „Rekonstrukce přivaděče mezi Podlažicemi a vodojemem Slatiňany, včetně realizace nutných souvisejících opatření, bude stát více než 130 milionů korun,“ potvrdil předseda představenstva společnosti VAK Chrudim Miroslav Krčil.První etapa rekonstrukce je součástí vládního balíčku, opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, z ledna letošního roku. Na základě tohoto vládního usnesení vytvořilo ministerstvo zemědělství nový dotační titul na klíčové vodohospodářské stavby, ze kterého je tato obnova zčásti financovaná. VAK Chrudim už má připravenou i druhou etapu rekonstrukce páteřního přivaděče a věří, že i k této investici se stát v rámci boje s následky sucha přihlásí. „Máme připravenu projektovou dokumentaci na realizaci 2. etapy rekonstrukce přivaděče VSVČ mezi vodojemem Slatiňany a vodojemem v Mikulovicích. Bez podpory státu však není možné její realizaci zajistit,“ uvedl předseda Krčil s tím, že odhad nákladů realizace 2. etapy rekonstrukce přivaděče je ve výši okolo 165 mil. korun. Vodárenská soustava východní Čechy propojuje oblast Chrudimska, Pardubicka, Královéhradecka a Náchodska. Jejím prostřednictvím je zajištěna dodávka pitné vody z míst jejího přebytku (Chrudimska a Náchodska) do míst jejího dočasného nedostatku (Pardubicko a Královéhradecko). Z oblasti Chrudimska lze prostřednictvím této soustavy dopravit dále na Pardubicko a Královéhradecko až 400 litrů pitné vody každou sekundu. „Pitná voda z Chrudimska je dodávána prostřednictvím vodárenské soustavy více než 300.000 obyvatel regionu,“ připomněl předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek. Rekonstrukce přivaděče bude provedena bezvýkopově. Svařené plastové potrubí bude zataženo do stávajícího potrubí ocelového, které má průměr půl metru. „Zjednodušeně lze tuto metodu popsat tak, že díky použitým materiálům dojde během zatahování plastového potrubí do potrubí původního k zmenšení jeho průměru. Po uvolnění tahu má toto potrubí snahu vrátit se k původním hodnotám,“ popsal zvláštnosti zvolené metody rekonstrukce přivaděče ředitel VAK Chrudim Ivo Doskočil a doplnil: „Díky těmto svým vlastnostem se nové plastové potrubí zevnitř přimkne k původnímu ocelovému potrubí, a to tak vytvoří další vrstvu ochrany potrubí nového.“ Během rekonstrukce bude celý přivaděč mimo provoz, dodávky pitné vody odběratelům to ale nijak neovlivní. Za běžných okolností proudí do vodojemu ve Slatiňanech kromě podzemní vody z Podlažic i voda z úpravny Monaco, jejímž zdrojem jsou přehradní nádrže Křižanovice a Práčov, vybudované na řece Chrudimce. V tomto vodojemu se „měkká“ pitná voda z Monaca míchá v požadovaném poměru s „tvrdou“ podzemní vodou z oblasti Podlažic tak, aby bylo dosaženo optimální tvrdosti. „Vzhledem k tomu, že nám bude dodávka tvrdé mineralizované vody do Vodárenské soustavy východní Čechy po dobu rekonstrukce, a tedy odstávky přivaděče, chybět, investujeme současně do vybudování vápenného hospodářství na úpravně vody Monaco. To zajistí, že vlastnosti vody dodávané do soustavy budou nezměněné. Před vlastním odstavením přivaděče, ze kterého je přímo napájen skupinový vodovod Chrast, je nutné provést i úpravy v propojení od zdroje pitné vody Podlažicích na již zmíněný skupinový vodovod,“ doplnil Ivo Doskočil.