Libíč – Roveň – rekonstrukce výtlačného přivaděče

V Libíči, jež je místní částí města Český Dub, provádíme rekonstrukci poruchového přivaděče pitné vody z roku 1972.

V uvedené lokalitě se nachází poruchový výtlačný přivaděč pitné vody z roku 1972. Řad vykazuje korozi, která se začíná projevovat poruchami. Z uvedených technických důvodů SVS rozhodla o provedení rekonstrukce výtlačného přivaděče v délce 3 745 metrů.

Předmětem rekonstrukce je výtlačný přivaděč v celé jeho délce. Výtlačný přivaděč vychází z ČS Libíč a prochází volnou převážně polní tratí v k.ú. Libíč, Březová u Všelibic a Všelibice.

Rekonstrukce bude provedena v trase stávajícího potrubí. Potrubí je uloženo v hloubce 1,5 – 2,5 m. Vyměněno bude stávající poruchové ocelové potrubí 400 za potrubí LTH DN 400 s pokládkou v otevřeném výkopu. Dva podchody silnice III. třídy jsou navrženy uložením nového potrubí do stávajících chrániček.

Po dobu stavby bude ČS Libíč (hlavní čerpadla) odstavena z provozu a provizorní zásobení VDJ Kobyly a spotřebišť Libíč, Loukovičky, Bohumileč bude zajištěno ATS, která bude pro tyto účely dočasně zřízena ve strojovně ČS Libíč. Zásobení spotřebiště Březová, které je připojené na předmětný přivaděč.

Stavba byla zahájena v únoru loňského roku a bude dokončena do 31. prosince 2023. Celkové uznatelné náklady na stavbu jsou ve výši 79 849 000 Kč, z toho příspěvek Ministerstva zemědělství činil 39 925 000 Kč (50 %) z Programu 129402 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“.

odkaz: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2022/libic-roven-rekonstrukce-vytlacneho-privadece.html

 

 

VDJ Michalovice - AŠ Libochovany – rekonstrukce přivaděče

Mezi obcemi Michalovice a Libochovany proběhla v letech 2019–2021 výměna úseku starého ocelového přivaděče za nový litinový v délce 6 009 metrů, jehož prostřednictvím je zásobováno téměř 110 tisíc obyvatel.

Původní vodovodní přivaděč mezi vodojemem Michalovice a armaturní šachtou Libochovany na pravém břehu Labe byl tvořen potrubím z oceli DN 900 a DN 800. Tento přívodní řad byl v provozu od roku 1972. Materiál byl již na hranici životnosti, potrubí vykazovalo značné opotřebení (koroze, zeslabení materiálu), kvůli kterému docházelo k častým haváriím a poruchám. Proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Rekonstruovaný úsek je veden z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad Labem a slouží k zásobování krajského města.

Stavba byla navržena jako rekonstrukce stávajícího přivaděče výměnou starého ocelového potrubí DN 800 a DN 900 za nové potrubí z tvárné litiny DN 600. Výměna potrubí byla řešena pokládkou do výkopu, včetně kompletní výměny podsypu a obsypu potrubí.

Celkové uznatelné náklady na stavbu realizovanou v letech 2019-2022 činily 129 951 000 Kč, z toho příspěvek Ministerstva zemědělství byl ve výši 77 971 000 Kč  z Programu 129402  ,, Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody “. 

 odkaz: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/vdj-michalovice-as-libochovany-rekonstrukce-privadece.html

 

Unikátní výměna přivaděče pitné vody nad hladinou Labe

Lidé, kteří cestují z Litoměřic nebo z Lovosic do Ústí nad Labem, ať už jedou vlakem, po silnici, nebo po řece, nemohou bez povšimnutí minout stavbu mezi Prackovicemi a Libochovany. Přes 200 metrů dlouhé modré potrubí, které je zavěšeno dvacet metrů nad hladinou Labe, přivádí do krajského města pitnou vodu. V těchto dnes se ale jeho barva mění a místo modrého akvaduktu bude k vidění stříbrný. Severočeská vodárenská společnost totiž provádí rekonstrukci dalšího úseku páteřního přivaděče pitné vody pro Ústí nad Labem. Jedná se tak bezesporu o adrenalinový zážitek pro pracovníky zhotovitele. (Z tisku v r. 2021).

Až do nedávna byly nad řekou zavěšeny dva vodovodní řady z oceli v profilu DN 600 mm. Padesátiletý vodovod byl ve špatném stavu, zejména kvůli korozi, která se začínala významně projevovat poruchami. Na obou stranách břehu řeky jsou armaturní komory. Stropní konstrukce komor vykazovaly silnou degradaci betonu vč. koroze obnažené výztuže. Proto bylo přikročeno k rekonstrukci vodovodu v celkové délce 231,6 metrů.

 Tato stavba navázala na dokončenou rekonstrukci přivaděče v úseku mezi obcemi Michalovice a Libochovany, kdy došlo k výměně původního starého ocelového přivaděče za nový litinový v délce 6 009 metrů.

Rekonstrukce proběhla tak, že se na mostní konstrukci montovalo pouze jedno potrubí, a to do středu mostní konstrukce. Pro nový přivaděč bylo použito potrubí z oceli v profilu DN 600 mm, s cementovou výstelkou uvnitř a s vnější tepelnou izolací a oplechováním. Vertikální části potrubí do armaturních komor je z nerezové oceli. Na mostě byly dále zřízeny dvě revizní lávky z každé strany vodovodu. Zároveň se rekonstruovaly obě armaturní komory. Stávající degradované stropní konstrukce byly vybourány a nahrazeny novými stropy.

Stavba probíhala od jara do podzimu 2021. Celková cena díla byla 26,9 mil. Kč bez DPH.

odkaz: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/seznam-akci/libochovany-premosteni-labe-rekonstrukce-vodovodu.html

 

VDJ Pšov – VDJ Čeradice – rekonstrukce přivaděče

V Čeradicích probíhá rekonstrukce přívodního řadu z roku 1967 a současně bude proveden zásobní řad směrem k obci Pšov.

V uvedené lokalitě se nachází přívodní řad mezi vodojemy Pšov a Čeradice. Jedná se o ocelový přívodní řad DN 300 mm, DN 400 mm, azbestocementový DN 300 mm a litinový řad DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1967. Ocel je za hranicí své životnosti, potrubí vykazuje značné opotřebení, korozi. Na oceli a litině dochází k usazování železa a manganu na stěnách potrubí. Azbestocementový řad má atypický průměr a je za hranicí své životnosti.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce přívodního řadu v celkové délce 6 796,7 metrů a zásobního řádu v celkové délce 513,7 metrů.

Jedná se o rekonstrukci úseku od vodojemu Pšov do vodojemu Čeradice. Přivaděč (větev z AC potrubí DN 300 mm) – Řad 1 v celém úseku mezi vodojemem Pšov a vodojemem Čeradice bude rekonstruován na potrubí TLT s ochrannou vrstvou z cementové malty (OCM/ZMU) DN 300 mm PN 16. Při dvojím křížení se silnicí I/27 bude potrubí zataženo do dvou stávajících chrániček. Při trojím křížení vodních toků budou obnoveny tři chráničky. Dále musí být rekonstruován zásobní řad směrem k obci Pšov, jelikož po provedení rekonstrukce přivaděče již nebude možné využívat pro tento účel část potrubí AC DN 300 mm.

Stavba byla zahájena v červenci 2023 a podle smlouvy o dílo má být dokončena do 31. prosince 2024. Její cena činí 125 mil. Kč bez DPH.

odkaz: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/mapa-staveb/2023/vdj-psov-vdj-ceradice-rekonstrukce-privadece.html